Villkor

Allmänt

Knassel säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p g a evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören.

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att välja Payson som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan skall betalas först vid ett senare tillfälle av kund. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Vid val av digital biljett som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Observera att digital biljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Service- och distributionsavgifter 

Utöver biljettpriset betalar kunden en serviceavgift och i vissa fall även en distributions- och/eller leveransavgift.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Knassel och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Knassel förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Knassels villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Knassel kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Knassel på uppdrag av arrangören biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift tillkommer en återlösenavgift – f.n. 35 kr.

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Knassel sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Allmänna villkor för Knassels tjänster

Allmänt

Knassel förbehåller sig rätten till Tjänsten (Knassel.se) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Knassel. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Knassels tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Knassel.

Mitt konto

För att kunna använda Tjänsten måste kunden ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får kunden genom att registrera sig på webbsidan. Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom kunden blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. Knassel kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt.

Mina bokningar

Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer (rätt evenemang, rätt antal, rätt arena o s v) och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Laglig användning

Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Knassel. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Knassels villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Knassel har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Knassels allmänna villkor.

Ansvaret för tjänsten 

Knassel tillhandahåller en Internettjänst (”Knassel.se”), där man kan boka och köpa biljetter. När det gäller de faktiska evenemangen, är Knassel endast ett ombud för arenor och arrangörer. Knassel är därför ej ansvarig för genomförandet av evenemangen, eller deras kvalitet och innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av t ex inställt evenemang eller andra tillkortakommanden kopplat till evenemangen. Alla frågor eller krav som rör själva evenemanget och dess genomförande skall istället riktas till arenan/arrangören. Mer specifik information om arenan/arrangören och de särskilda villkor som gäller för ett specifikt evenemang ges i villkoren i samband med bokning/köp av biljetter. Knassel ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som gör användandet av Knassel.se omöjligt eller svårt.

Immateriella rättigheter 

Allt material inom Tjänsten ägs av Knassel och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Knassel eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Knassel. Knassel eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen Knassel.se.

Rätten till ändringar

Knassel har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Knassel har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning

Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Knassel ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag 

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Din rätt att återköpa/byta/uppgradera

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.